www.nedergolf.nl info@nedergolf.nl

Wedstrijdreglement

1: Algemene bepalingen

Voor deelname aan de wedstrijden zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.

1.1
De wedstrijdleiding van alle toernooien/competities is in handen van de organisatie NederGolf (hierna te noemen organisatie), gevestigd te ‘s-Gravenzande, Zuidwind 21, 2691 RV, KvK 27199549.
Op de wedstrijddagen is de leiding gedelegeerd naar de baan of de bezetting van de wedstrijdtafel.
Eventuele beslissingen door hen genomen zijn bindend.

1.2
De Golfregels zoals die goedgekeurd en vastgesteld zijn door de “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” en de “United States Golf Association”.

1.3
De local rules en aanvullende meldingen van de baan waarop gespeeld wordt.

1.4
Regels uitgevaardigd door de organisatie.

1.5
In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding van de organisatie.

1.6
Voor deelname dient men in het bezit te zijn van een geldig Golfvaardigheidsbewijs (GVB).

1.7
De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor kosten van schade gemaakt of geleden door deelnemers aan het toernooi/competitie en derden.

1.8
Waar in dit reglement geschreven staat speler(s), deelnemer(s) etc. wordt bedoeld: M/V

1.9
Met het inschrijven voor deelname aan het toernooi/competitie verklaart men akkoord te gaan met dit reglement.

Bij het niet naleven van dit reglement kan de wedstrijdleiding bij constatering er van of na klachten de deelnemer diskwalificeren voor de betreffende ronde en bij herhaling voor het gehele toernooi/competitie.

2: Nieuwsbrief

De deelnemers krijgen uiterlijk 1 week voor de 1e wedstrijddag in die maand per e-mail het volgende toegestuurd:

● eventueel een nieuwsbrief;

● de filghtindeling voor de te spelen ronde.

3: Wedstrijdbepalingen

3.1
Afslaan bij een wedstrijd

Voor alle toernooien/wedstrijden georganiseerd door NederGolf spelen de heren vanaf de gele tee en de dames vanaf de rode tee.

3.2
Melden op de wedstrijddag

De deelnemer dient zich minimaal 1 uur voor de starttijd te melden bij de wedstrijdtafel, of bij de receptie van de baan, indien geen afvaardiging van de organisatie aanwezig is.

Na melding en eventuele betaling van nog verschuldigde greenfee/dinerkosten ontvangt de deelnemer een scorekaart met eventueel daarop een kwalificatiesticker.

De deelnemer dient zich op gepaste wijze te hebben gekleed volgens de regels die hier voor staan; zoals geen T-shirt, geen spijkerbroek, geen te korte broek of rokje, etc. Als de deelnemer zich hier niet aan houdt, is de organisatie niet verantwoordelijk voor het feit dat toelating tot de baan wordt geweigerd of als men tijdens de speelronde van de baan wordt gestuurd door de marshall.

De deelnemer dient zich ook te houden aan de golfetiquette en -regels.

3.3
Doorgaan van een wedstrijd

Elke deelnemer dient zelf tijdig te informeren of de betreffende baan gesloten is.

De organisatie behoudt zich het recht voor een wedstrijd te annuleren, indien minder dan 20 deelnemers zich voor die wedstrijddag hebben aangemeld of minder dan 6 deelnemers aan het “Open Golfkampioenschap van Nederland voor Amateurs” (hierna te noemen het Open).

3.4
Niet doorgaan cq afbreken van een wedstrijd

Bij het niet doorgaan van een wedstrijd door (weers)omstandigheden is De organisatie niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door afkeuring van de baan door de exploitant van de baan. Zo mogelijk zal de wedstrijd naar een andere datum worden verschoven.

Blijkt dat door welke omstandigheden dan ook de wedstrijd niet volledig kan worden gespeeld, dan worden de scores van deze wedstrijd niet opgenomen in de Standenlijst.

3.5
Keuze of wijzigen van een wedstrijddag

De organisatie behoudt zich het recht voor de keuze van wedstrijddagen bij overinschrijving in overleg met de betreffende deelnemers te wijzigen.

Wisselen van een wedstrijddag door een deelnemer is alleen mogelijk indien het gaat om dringende redenen.

Een wisseling dient uiterlijk 10 werkdagen voor de betreffende wedstrijddag te worden doorgegeven aan de organisatie.

3.6
Verhindering van de wedstrijddag

Indien men verhinderd is te spelen, kan men dit tot 10 werkdagen voor de wedstrijddag telefonisch of via e-mail melden aan de organisatie. Verzuimt men dit dan kan men geen recht doen gelden op de reeds betaalde gelden.

Er is wel de mogelijkheid uw speelronde door te geven aan een andere persoon. Dit dient dan 2 dagen voor de speeldatum doorgegeven te worden aan de organisatie.

3.7
Niet verschijnen op de wedstrijddag

Indien men zonder kennisgeving niet verschijnt op de opgegeven wedstrijddag wordt de ronde beschouwd als te zijn gespeeld en heeft men geen recht meer op restitutie van de betaalde gelden.

Indien de kosten van inschrijving, organisatie, greenfee en/of diner nog niet zijn voldaan, dan zullen deze door de organisatie alsnog in rekening worden gebracht.

3.8
Extra wedstrijden spelen op dezelfde baan

Onder voorbehoud dat er ruimte is, is het mogelijk in te schrijven om meerdere keren op dezelfde golfbaan te spelen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken en u doet mee aan de competitie dan geldt de eerste ronde die u op deze baan speelt voor de klassement.

4: Wedstrijdvormen

4.1
Het Westland-MiddenDelfland Open

Indeling van de categorieen

Er wordt een viertal categorieen onderkend, die worden ingedeeld in een dames- en een herenafdeling en spelen gemengd met elkaar tijdens de speelronde, te weten:

Categorie 1: bestaat uit deelnemers met een EHCP van 0 – 18,4

Categorie 2: bestaat uit deelnemers met een EHCP van 18,5 – 36,0

Speelwijze

De speelwijze is voor de categorie 1 Strokeplay met handicapverrekening en voor de categorie 2 Stableford met handicap verrekening.

In de categorie 1 speelt men vanaf de back tees en in de categorie 2 vanaf de middeltees.

● De wedstrijden worden gespeeld op de deelnemende golfbanen op een van de datums welke in de

wedstrijdkalender wordt vermeld.

● Er dienen 2 kwalificatieronden te worden gespeeld.

● Per categorie gaan de beste 12 spelers door naar de finale.

● De totaal score van de kwalificatieronden wordt meegenomen naar de finale waar deze 3 scores bij
elkaar worden opgeteld.

● De Strokeplaykampioen van Westland-MiddenDelfland Open (Dames/Heren) komt uit de categorie 1.

● De Stablefordkampioen van Westland-MiddenDelfland Open (Dames/Heren) komt uit de categorie 1.

● De finaledag wordt afgesloten met de prijsuitreiking.

4.2
Overige wedstrijden

Er wordt een drietal categorieen onderkend, die worden ingedeeld in een dames- en een herenafdeling en spelen gemengd met elkaar tijdens de speelronde, te weten:

Categorie 1: bestaat uit deelnemers met een EHCP van 0 – 18,4

Categorie 2: bestaat uit deelnemers met een EHCP van 18,5 – 26,4

Categorie 3: bestaat uit deelnemers met een EHCP van 26,5 en hoger

18-Holes wedstrijden

De speelwijze is Stableford.

Dit toernooi wordt gespeeld op verschillende golfbanen in de maanden maart t/m oktober.

De competitie gaat over max. 7 speelmaanden (maart uitgesloten).

Het spelen van alle ronden is toegestaan.

Wintertoernooi

De speelwijze is Stableford.

Dit toernooi wordt gespeeld op de golfbaan “Ockenburgh” in de maanden oktober t/m februari d.o.v.

De competitie gaat over max. 4 speelmaanden (december uitgesloten).

Het spelen van alle ronden is toegestaan.

9-Holes Qualifying wedstrijden

De speelwijze is Strokeplay-Stableford.

Het toernooi wordt gespeeld in de maanden april t/m oktober op de golfbaan “Ockenburgh”.

De scores van deze wedstrijden tellen niet mee voor het klassement.

4.3
Filghtindeling

De filghtindeling gaat zo mogelijk per categorie en is bindend.

4.4
Starttijden en startvolgorde

De starttijden zoals opgegeven door de wedstrijdleiding dienen strikt te worden nagekomen.

Na het aanmelden moet men 10 minuten voor de opgegeven starttijd bij de 1e afslagplaats aanwezig zijn.

4.5
Voortgang door de baan

Van algemeen belang is dat tijdens de speelronde de deelnemers ervoor zorgen, dat de voortgang door de baan wordt gehandhaafd. Hiertoe dient u:

de bal op te pakken als blijkt dat bij Stablefordtelling geen punten meer behaald kunnen worden;

de achteropkomende flight direct door te zwaaien als deze sneller is of dat er gezocht moet worden naar de eigen golfbal.

Indien blijkt dat een flight onnodig oponthoud veroorzaakt, dan is de organisatie cq marshall van de baan gerechtigd deze flight verplicht door te sturen naar een andere hole.

Van de voorafgaande holes wordt de gemiddelde score berekend met afronding naar beneden.

Deze uiteindelijke waarde wordt toegekend aan de hole(s) die wordt (worden) overgeslagen.

4.6
Inleveren scorekaarten

Scorekaarten dienen binnen 15 minuten na binnenkomst te worden ingeleverd.

5: Bepaling van de Exact Handicap

Deelnemers zonder NGF-handicap dienen een zo juist mogelijke handicap op te geven.

Aan het begin van het toernooiseizoen wordt de geregistreerde EHCP bij de NGF als uitgangspunt gebruikt en gedurende het toernooi zal aan de hand van de scores een “toernooi-EHCP” worden gehanteerd, die bindend is voor de competitie.

Per gespeelde ronde wordt de EHCP aangepast op basis van de slope en course rating van de te spelen golfbaan (PHCP).

Aanpassing van de EHCP tijdens het toernooi/competitie geschiedt volgens het NGF Handicap Systeem op basis van de behaalde Stablefordpunten.

Extra bepalingen van de aanpassing EHCP op grond van de Algemene Speelsterkte.

Voor elke ronde wordt door de wedstrijdleiding een grens gesteld aan de te behalen Stablefordpunten. Standaard is deze grens 45 Stablefordpunten, maar kan per baan worden gewijzigd. Indien de score hoger is, wordt men geacht met een te hoge EHCP te spelen en wordt deze aangepast op basis van de behaalde score onder terugbrenging van de score naar 36 Stablefordpunten.

Voor de spelers uit de categorie 1 en 2 van het Open gelden deze extra bepalingen niet.

6: Klassement en prijzen

6.1
Klassement

Voor het Westland MiddenDelfland Open worden de ingeleverde kwalificatie scorekaarten per categorie verwerkt in een klassement welke op de website www.westlandmiddendelflandopen.nl wordt gepubliceerd.

Voor de overige wedstrijden wordt per soort een puntenklassement bijgehouden van de 6 (zes) beste scores over de maanden april t/m oktober.

Blijkt dat de baan niet qualifying is, dan zal de score niet meegeteld worden in het klassement.

Voor de wintercompetitie wordt een klassement samengesteld uit de behaalde scores over de achtereenvolgende maanden oktober, november, januari en februari.

Het puntenklassement is te lezen op de internet site https://www.nedergolf.nl/

6.2
Prijzen

Om aanspraak te kunnen maken op een prijs of voor een plaatsing in de finale, dient de speler over een actieve handicap te beschikken.

De beschikbare prijzen zijn conform regel 3 “Prijzen” van De Amateurstatus Regels (NGF).

In alle categorieen heren en dames zijn 3 (drie) prijswinnaars.

De prijswinnaars ontvangen een prijs behorende bij hun rangschikking in het klassement.

Bij gelijke stand beslist de EHCP van de laatst gespeelde ronde van de speler.

6.3
Kampioen

De “Strokeplay kampioen voor amateurs van Nederland” komt uit de categorieen 1 en 2.

De “Stableford kampioen voor amateurs van Nederland” komt uit de categorieen 3 en 4.

7: Kosten

Met de inschrijving voor het toernooi/wedstrijd wordt een verplichting aangegaan. Dit betekent dat de kosten van inschrijving, organisatie, greenfee en/of diner, die zijn of worden gemaakt door De organisatie naar aanleiding van de inschrijving, zullen worden verhaald op de deelnemer bij het niet spelen op de opgegeven speeldata vanwege het niet verschijnen of het niet tijdig afmelden van deelname (zie ook paragraaf “Afmelden van de wedstrijddag”.

7.1
Kosten inschrijving

Het inschrijfgeld inclusief de kosten van deelname aan de ingetekende wedstrijden is terug te vinden op de internet site https://www.nedergolf.nl/ ic www.opengolfkampioenschap.nl.

Bij deelname dient men het inschrijfgeld + eventueel het aantal speelronden vermenigvuldigd met de organisatiekosten, zoals vermeld op het inschrijfformulier bij vooruitbetaling te voldoen.

Een inschrijving is geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.

7.2
Kosten van de Greenfee en het diner

Indien een speler heeft ingeschreven voor een wedstrijd op een baan, waarvan hij lid is, dan zal de speler niet ontheven worden van betaling van de greenfee.

De kosten van de greenfee plus de eventuele dinerkosten dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de eerste speeldag van de desbetreffende maand overgemaakt te worden op rekeningnummer 14.22.12.091 t.n.v. NederGolf te ‘s‑Gravenzande.
Om misverstanden te voorkomen is het ook mogelijk om een getekend machtigingsformulier voor automatische afschrijving aan ons af te geven.
Afmelden kan plaatsvinden tot 10 werkdagen voor de speeldag; de overgemaakte kosten van de greenfee plus de eventuele dinerkosten worden dan teruggestort.

Voor het Open geldt dat men de kosten van de greenfee minus de korting dient af te rekenen bij de receptie van de betreffende baan.

7.3
Buggies/Handicarts

Handicarts dienen door de speler zelf gereserveerd en voor eigen rekening betaald te worden bij de te spelen baan.

7.4
Overige consumpties

Genuttigde consumpties, voor zover niet in dinerkosten begrepen, dienen de deelnemers zelf af te rekenen met het horecapersoneel van de betreffende golfbaan.

De organisatie is voor deze kosten niet verantwoordelijk en zullen bij niet-betaling niet door haar worden voorgeschoten.